Algemene voorwaardenArtikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarde zijn van toepassing op alle aanbiedingen ,bestellingen en overeen komsten en alle andere rechtsbetrekkingen met Naus zonwering. Afwijkingen en beperkingen van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien de afwijking aanvulling of beperking uitdrukkelijk en schriftelijk is overeen gekomen.
2. In deze voorwaarden wordt de contractpartij of afnemer van Naus Zonwering aangeduid als afnemer.
3. Algemene voorwaarden van afnemer gelden niet ,tenzij deze door Naus zonwering schriftelijk zijn aanvaard.


2. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen/ offertes van Naus zonwering zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld..aanbiedingen/offertes zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke. Naus zonwering mag uitgaan van de juistheid van deze door afnemer verstrekte informatie.
2. Naus zonwering heeft het recht indien de opdracht niet aan haar word gegund gemaakte kosten welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te verstrekken ,in rekening te brengen bij de afnemer.
3. De opgegeven prijzen gelden af fabriek exclusief BTW, tenzij anders vermeld .Prijzen worden uitgedrukt in euro s.
4. De inhoud van drukwerk ,folders en dergelijke binden Naus zonwering niet.


3. Artikel 3: Overeenkomsten:

1. Overeenkomsten ,hoe ook genaamd ,komen pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door Naus zonwering.
2. Bestellingen geplaatst bij of afspraken gemaakt met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen aan de zijde van Naus zonwering zijn voor Naus zonwering niet verbindend dan na toezegging van een schriftelijke bevestiging hiervan door Naus zonwering aan afnemer.
3. Wijziging van of aanvulling op een bestaande overeenkomst binden Naus zonwering niet dan na toezegging van een schriftelijke bevestiging hiervan door Naus zonwering aan afnemer.
4. Naus zonwering is gerechtigd de overeenkomst in gedeelte uit te voeren.


4. Artikel 4: Levertijd en leverplaats.

1. Levering geschied ,ook in geval montage is overeengekomen ,af Naus zonwering.
2. Leveringstijden worden bij benadering vast gesteld. De levertijd gaat in als over alle technische details overeenstemming is .verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Naus zonwering en deze te overeenkomstige betaling ( deel ) heeft ontvangen .In geval van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om materialen en onderdelen te bestellen en te laten leveren en met ede tijd die nodig is om het meerwerk binnen de bedrijfsplanning uit te voeren.
3. Op de afnemer rust een afnameplicht.
4. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Naus zonwering kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanspraak geven op schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen.


5. Artikel 5: Onuitvoerbaarheid van de Opdracht.

1. Indien na tot standkoming van een overeenkomst deze door Naus zonwering niet kan worden nagekomen ten gevolgen van omstandigheden die Naus zonwering bij de tot standkoming van de overeenkomst niet bekend warenheeft Naus zonwering het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
2. Daarnaast heeft Naus zonwering het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim indien zij ten gevolgen van veranderingen in omstandigheden die ten tijden van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen verhindert is haar verplichting na te komen.
3. Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedsfeer van Naus zonwering liggen, word mede maar niet uitsluitend,verstaan het niet of niet tijdig voldoen door Naus zonwering en /of onderaannemers van Naus zonwering aan hun verplichtingen door brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen ,import of handelsverboden.
4. Indien de nakoming blijvend onmogelijke is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden voortduurt door omstandigheden die binnen de invloedsfeer van afnemer liggen wordt de overeenkomst door partijen ontbonden waarbij Naus zonwering recht heeft op vergoeding van de door ontbinding geleden of te lijden schade.
5. Als Naus zonwering haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen heeft zij recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs van het reeds verrichte werk en op een vergoeding van de reeds door haar gemaakte kosten.


6. Artikel 6: Prijswijzigingen

1. De overeengekomen prijzen zijn geldend op de dag van offerte.
2. Indien het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering langer is dn 3 maanden is naus zonwering bevoegd om de prijs aan te passen aan de stijging aan kosten van uitvoering van de overeenkomst als gevolg van zich na de aanbieding van de prijs binnen het bovengenoemde tijdvak voordoende omstandigheden, zoals stijging van lonen,prijzen ,materialen,hulpmiddelen en transport, Verzekeringspremies,belastingen en sociale lasten, invoering van overheidsmaatregelen en dergelijke.
3. Blijken door of vanwege door afnemer verstrekte gegevens waarop Naus zonwering bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst is afgegaan, onjuist of onvolledig, dan kan Naus zonwering naar haar keuze de hieruit de voor haar voortvloeiende extra kosten aan afnemer in rekening brengen .Dan wel de overeen komst geheel of gedeeltelijk ontbinden met behoud van het recht op een vergoeding voor reeds gemaakte kosten en de te derven winst.


7. Artikel 7: Betaling

1. Alle betalingen geschiede op door Naus zonwering aangegeven wijze en door Naus zonwering aangegeven termijnen.
2. Indien er sprake is van schuldeiserverzuim als bedoeld in art.6.58 BW en volgende is Naus zonwering gerechtigd tot facturering over te gaan en algehele betaling te vorderen,dan wel voor betaling passende zekerheid te verlangen.
3. Verrekening met een tegenvordering hetgeen aan Naus zonwering verschuldigd is ,is slechts toegestaan voor zover de tegen vordering opeisbaar is en in rechte onherroepelijk is vastgesteld dan wel uitdrukkelijk door Naus zonwering is erkend.
4. Wanneer de betaling niet tijdig overeenkomstig de termijn heeft plaatsgevonden is Naus zonwering gerechtigd aan afnemer een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen vanaf de factuurdatum tot op het moment van volledige voldoening. Deze vergoeding is gelijk aan de wettelijke rente van 2 %.
5. Naus zonwering is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van afnemer te vorderen alle buitengerechtelijke kosten ,Bedragen 1.5 % van de hoofdsom.
6. Zaken van afnemer die Naus zonwering ter bewerking,reparatie,bewaring of anderzijds onder zich heeft , hoeft Naus zonwering niet eerder aan afnemer af te geven dan nadat afnemer al hetgeen hij uit welke hoofde ook aan Naus zonwering verschuldigd is, heeft voldaan.


8. Artikel 8: Garantie

1. Er wordt een garantie verstrekt op buitenzonweringen gedurende een periode van 3 jaar en binnenzonweringen en insectenhorren gedurende een periode van 1 jaar na levering. Goede werking is niet gegarandeerd indien montage niet door Naus zonwering is uitgevoerd of reparatieonderhoud niet door Naus zonwering is gedaan.
2. Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling,onoordeelkundige montage of onjuist onderhoud, door afnemer of derden aangebracht, vallen buiten de garantie.
3. Afnemer diend ten alle tijden Naus zonwering de gelegenheid te bieden en een redelijke termijn te gunnen om een evt. gebrek te herstellen. Afnemer kan slechts na schriftelijke toestemming van Naus zonwering een noodzakelijk herstel door derden laten uitvoeren .Naus zonwering zal alsdan aan de afnemer de kosten van de uitvoering door deze derden vergoeden, met als maximum het bedrag Dat Naus zonwering ermee gemoeid zou zijn indien Naus zonwering zelf de noodzakelijke herstelwerkzaamheden had uitgevoerd.
4. De garantie geld slechts indien Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Naus zonweringen ,zowel financieel als anderzijds, heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
5. De afnemer wordt op de onderstaande, door afnemer geaccepteerde ,producteigenschappen geattendeerd : Knikvouwen en krijtstrepen. Deze kunnen ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er derhalve uit als vervuilde strepen. In de buurt van zoomen en naden ontstaan door dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstaande stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben ( bv. Wafel of visgraatpatroon.)
6. Op andere producten dan binnen en buiten zonwering geld een garantie die gelijk is aan de garantie die Naus zonwering heeft bedwongen bij haar leverancier.


9. Artikel 9: Melding klachten.

1. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij in de garantietermijn niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Naus zonwering schriftelijk heeft gereclameerd , waarbij hij aan Naus zonwering schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
2. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.
3. Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten diensten stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en /of Naus zonwering niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.


10. Artikel 10: Ontbinding

1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vind plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde .Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot naus zonwering richt, zal hij ten alle tijden eerst Naus zonwering schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog hun verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
2. Afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met het nakomen van zijn verplichtingen.


11. Artikel 11: Aansprakelijkheid.

1. Naus zonwering is tegenover de afnemer slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap voldoende in acht genomen waren.
2. De totale aansprakelijkheid van Naus zonwering wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ,is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Naus zonwering wordt gedekt, vermeerdert met het eigen risico.
3. Aansprakelijkheid van Naus zonwering van indirecte schade ,waaronder,maar niet alleen, gevolgschade ,gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de afnemer,verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd onder lid 2 en 3 van dit artikel, uit welke hoofden dan ook, is uitgesloten.
4. Het bepaalde in dit artikel geld ook ten gunste van alle (rechts) personen waarvan Naus zonwering zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
5. Naus zonwering is nimmer aansprakelijk indien afnemer en /of derden verandering heeft/hebben aangebracht in het door Naus zonwering geleverde,inclusief het verrichte van reparatie door afnemer en /of derden c.q. afnemer de adviezen van Naus zonwering niet opvolgt/opgevolgd heeft.


12. Artikel 12: Rechten van industriƫle of intellectuele eigendom.

1. Tenzij anders is overeengekomen behoud Naus zonwering de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van industriƫle of intellectuele eigendom op de door haar verstrekte gegevens, ontwerpen ,schetsen,afbeeldingen ,tekeningen ,modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Naus zonwering en mogen zonder haar nadrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of een afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht .Afnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Naus zonwering te retourneren op straffe van een boete van 500 euro per dag.


13. Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van te leveren zaken gaat niet eerder op afnemer over dan nadat deze al hetgeen hij in verband met leveranciers of diensten van Naus zonwering aan deze verschuldigd is ,heeft voldaan.


14. Artikel 14: Werkruimte

1. Indien Naus zonwering haar producten voor afnemer monteert moet afnemer er voor zorgen dat de omgeving waar de producten moeten worden gemonteerd voldoende ontruimt zijn zodat er genoeg werkruimte is ontstaan voor Naus zonwering om haar producten te monteren. Indien de omgeving niet voldoende is ontruimt naar mening van Naus zonwering zal Naus zonwering op kosten en risico van de afnemer de omgeving ontruimen of de montage kunnen weigeren zonder dat de afnemer het recht heeft op vermindering van de overeengekomen betalingslevering.


15. Artikel 15: Afwijkingen

1. Indien bepalingen in de overeenkomst afwijken van deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.


16. Artikel 16: Geschillen ; Toepasselijk recht.

1. Op alle aanbiedingen overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ,Kort geding daaronder begrepen ,samenhangende met en /of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en /of overeenkomsten waar deze voorwaarden van toepassing zijn , zullen worden berecht door een ter zake bevoegde rechter.
 
Naus zonwering        
Abt van de Venstraat 54 T: 06 546 90 294 BTW nr.: NL001768234B78 E: info@nauszonwering.nl  
5473 DC Heeswijk-Dinther KvK nr.: 172.58.686 Rabobank nr.: 1531.31.683